• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Polyslope t

Polyslope T je technologie pro výstavbu zeminových konstrukcí vyztužených geosyntetickými materiály. Je vhodná pro realizace zemních konstrukcí a opěrných zdí se strmými svahy do 75° pokrytými zelení, nebo do 90° s nutností použít dodatečné opevnění líce. Obvyklé sklony svahů realizované touto technologií se ovšem pohybují mezi 30° až 50°. Systémem Polyslope T je možné realizovat konstrukce od 2 do 25m výšky.

 

Systém Polyslope T je založen na principu zemní konstrukce vyztužené pomocí vysokopevnostních geosyntetických materiálů. Systém Polyslope T je realizován pomocí tzv. „wrap-around“ instalace, která spočívá v balení jednotlivých vrstev do „polštářů“. Líc konstrukce je následně (pokud to sklon dovolí) buď pokryt zeminou a zajištěn protierozním materiálem – pro vzrůst vegetace, nebo pokryt vhodným obkladovým materiálem (týká se konstrukcí se sklonem líce 60°~ 90°).

 

V průběhu výstavby je pro každou realizovanou vrstvu instalováno přesouvací bednění, po dokončení vrstvy a odstranění bednění tvoří líc každé vrstvy pouze geosyntetický výztužný materiál. Pro lícování konstrukce na základě požadavku a realizovaného sklonu líce lze použít ozelenění vegetací přímo na dokončený povrch, ozelenění vegetací s dorovnávací vrstvou zeminy, alternativně obklad betonovými prefabrikovanými prvky či obklad přírodními kompaktními panely. 

Technologie Polyslope T – popis >>>